รายวิชา ง21102 (ม.1)

รายวิชาการงานอาชีพฯ 2

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                       รายวิชาพื้นฐาน
ง21102 การงานอาชีพฯ 2 (งานคอมพิวเตอร์)                               ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2ชั่วโมง/สัปดาห์)                                        จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา และ ปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศการค้นหาข้อมูลการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมและการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานด้านต่าง ๆ

          โดยนำทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแก้ปัญหา  การติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

           รหัสตัวชี้วัด

          ง3.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3

1. อธิบายหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

2. อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

           รวม  3  ตัวชี้วัด

Comments