อบรมเชิงปฏิบัติการ DLIT

การอบรมเชิงปฏิบัตการ DLIT
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่าน Google Application
ระหว่างวันที่ 24-25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 128 โรงเรียนชะอวดวิทยาคารComments