ประวัติส่วนตัวครูอัจฉรา   ไชยทอง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติส่วนตัว 
เกิด  วันที่ 10 มกราคม 2525ณ โรงพยาบาลพัทลุง   ที่อยู่ปัจจุบัน 137  หมู่ที่ 6 ตำบลนางหลง
อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1- 4 โรงเรียนวัดหนองจิก        ประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านชะอวด
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนสตรีพัทลุง            ปริญาตรี-ปริญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คติประจำใจ
การใช้ชีวิต : มองโลกในเชิงบวก         การทำงาน : ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด 
การสอน : ความรู้อยู่ที่ครูคนเดียวจะไม่มีประโยชน์เท่ากับความรู้     นั้นไปอยู่ที่ศิษย์
Comments