2.บุคคลากร


ครูฤชายุยุทธ พลายด้วง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ครูอุทัยวรรณ สังคานาคิน
                                                รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  
       
                                     
          ครูอารมย์  มีชนะ                     ครูอรอุมา นิตย์วิมล                             ครูสุจิตรา สุวรรณชัย
  

                                                             
                ครูจันทร์ทิพย์ รอดมา                         ครูรัชดาภรณ์ ศิริคำ                   ครูสุปราณีต ปานมา                       
               ครูนภาพร เพ็ชรโยธา
Comments