บุคคลากร


ครูสุดารัตน์   ขวัญแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ครูอัจฉรา  ไชยทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานบ้าน
               
  ครูสุดารัตน์  ขวัญแก้ว        ครูจรรยพร   แจ้งจุล             ครูชุติมา   วินิโย            ครูชลลดา  บุญศิลป์

งานช่างอุตสาหกรรม

            
           ครูสาคร  แก้วใจดี           ครูวิเชียร   บุญรัตน์        ครูสาโรจน์   รัตนคำ       ครูสมหวัง  ฤทธิรงค์

งานธุรกิจ

ครูบุญพา  บุญศรีโรจจน์   ครูจำเนียน  เปลี่ยนจันทร์  ครูจิราพร  ควนวิไล           ครูฉลวย   หนูจันทร์

งานเกษตร
            
ครูวิชิต  บุญศิลป์          ครูศิริรัตน์  หิรัญกิจรังษี           ครูสานิต  แจ้งจุล

คอมพิวเตอร์

              
ครูชัชฎา  เทพอำนวย          ครูอัจฉรา  ไชยทอง        ครูชุติมา   ไชยพลบาล
 นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู
      
                                                                    
                                   นางสาวนนทิยา สมัยแก้ว                    นางสาวกฤษณา เรืองทองเมือง    
   Comments