หน้าแรก

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)
        คลิปสั้น เข้าใจง่าย ใช้ประกอบการสอนในห้องเรียน และสื่อการสอนประเภทต่างๆ ที่ครูดาวน์โหลดไปใช้ได้  DLIT Resources ผลิตวิดีโอใหม่พร้อมใช้งาน จำนวนมากกว่า 150 ตอน วิดีโอ และสื่ออื่น ๆ อีกกว่า 3,000 ไฟล์

    ภาษาต่างประเทศ

วิดีโอ YouTube

    สังคมศึกษา

วิดีโอ YouTube

 
 วิทยาศาสตร์

วิดีโอ YouTube    ภาษาต่างประเทศ

วิดีโอ YouTube

    สังคมศึกษา

วิดีโอ YouTube

 
 วิทยาศาสตร์

วิดีโอ YouTube


   ภาษาต่างประเทศ

วิดีโอ YouTube

    สังคมศึกษา

วิดีโอ YouTube

 
 วิทยาศาสตร์

วิดีโอ YouTube