ฐานข้อมูลออนไลน์

http://arit.chandra.ac.th/database_online.php
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://www.tnrr.in.th/2558/
http://www.tnrr.in.th/2558/
http://www.jstor.org/
http://search.proquest.com/autologin

วารสารดนตรี

http://www.rsu.ac.th/music/RANGSIT-MUSIC-JOURNAL.aspx


ฐานข้อมูลห้องสมุด