ฐานข้อมูลออนไลน์

http://arit.chandra.ac.th/database_online.php
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://www.tnrr.in.th/2558/
http://www.tnrr.in.th/2558/
http://www.jstor.org/
http://search.proquest.com/autologin

วารสารดนตรี

http://www.rsu.ac.th/music/RANGSIT-MUSIC-JOURNAL.aspx


ฐานข้อมูลห้องสมุด

http://arit.chandra.ac.th/index_no_flash.php
http://www.car.chula.ac.th/
http://www.lib.su.ac.th/clib_tha/
http://www.li.mahidol.ac.th/index-tha.php
http://lib.swu.ac.th/th/
http://www.li.mahidol.ac.th/index-tha.php
http://library.cmu.ac.th/cmul/en