รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

โพสต์3 ต.ค. 2561 02:02โดยโรงเรียน บ้านโคกกุง   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2561 02:12 ]

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2

ผู้รายงาน         นางสาวอัจฉราพร  สูงชัยภูมิ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง

ปีที่ศึกษา         2560

 บทคัดย่อ

           การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกุง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ใน  3  ด้านได้แก่  1) ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2) ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินการของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  3) ด้านผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ครูผู้สอน  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  ปีการศึกษา 2560  จำนวน  137  คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ  .90  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

           1. ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  เมื่อเรียงจากค่าเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ  ความพร้อมและทรัพยากรในการดำเนินการ  ความต้องการจำเป็นของโครงการ  และความเป็นไปได้ของโครงการ       

           2. ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินการของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยภาพรวม  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  เมื่อเรียงค่าเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ  และช่วงเวลาการดำเนินงานโครงการ  ตามลำดับ

           3. ด้านผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยภาพรวม  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  เมื่อเรียงค่าเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบ  จากมากไปหาน้อย  ได้แก่  นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม  นักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ  นักเรียนเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ

 

Comments