รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา ชั้้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

โพสต์16 พ.ค. 2561 07:33โดยโรงเรียน ศาลาสามัคคี   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2561 07:47 ]

ชื่อเรื่อง     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  โจทย์ปัญหา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                  

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 

ผู้รายงาน       นางสาวพรรณทิพา   ลบบำรุง

ปีที่ศึกษา  2560

                    รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง  โจทย์ปัญหา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75   2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล  ของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่สร้างและพัฒนาขึ้น  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  โจทย์ปัญหา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

                    กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนศาลาสามัคคี  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ที่เรียนโดย  ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  โจทย์ปัญหา   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2     ปีการศึกษา  2560  จำนวน  18  คน

                    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น  แบบฝึกทักษะ  แบบทดสอบ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test  (Dependent  Samples)

                    ผลการศึกษา พบว่า

               1.  ประสิทธิภาพของพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  โจทย์ปัญหา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ   เท่ากับ  81.00/81.30  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  ที่กำหนดไว้  คือ 75/75 

2.   ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  โจทย์ปัญหา    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) เท่ากับ  0.5627  คิดเป็นร้อยละ  56.27  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.50  หรือร้อยละ  50    

3.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนศาลาสามัคคี  อำเกษตรสมบูรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ปีการศึกษา 2560  ที่เรียนแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  โจทย์ปัญหา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  คะแนนก่อนเรียน     มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  17.17   คะแนน  คะแนนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  26.11    คะแนน   สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ĉ
โรงเรียน ศาลาสามัคคี,
16 พ.ค. 2561 07:33
Comments