การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๒

โพสต์13 ม.ค. 2560 17:29โดยSanit Toamnat

ชื่อผลงาน : การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

               ประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๒

ผู้วิจัย : นางศิรดา  พิริยะชัยวรกุล

ปีที่ศึกษา : ๒๕๕๙

บทคัดย่อ

          การวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๒  มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ   เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๒   ๒เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๒                ๓เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๒  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียน จำนวน ๑๖๒ คน เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

t-test และ One-Way ANOVA

ผลการวิจัยพบว่า

นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๒  มีระดับ

ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

ได้แก่ ด้านรักความเป็นไทย รองลงมาได้แก่ ด้านมีจิตสาธารณะ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านมีวินัย และด้านมุ่งมั่นในการทำงาน ส่วนด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านใฝ่เรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๒  ที่มีเพศ และอายุต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ ๐.๐๕

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๒  ที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ ๐.๐๕

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๒   คือ ๑ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้แก่ จัดให้นักเรียน

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ทุกครั้งครูต้องพยายามให้นักเรียนได้เข้าร่วมร้องเพลง

ชาติก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง ๒ด้านซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ ครูจะต้องพยายามให้นักเรียนได้ทำการบ้าน

หรืองานที่มอบหมายด้วยตนเองไม่ลอกของเพื่อนมาส่ง ๓ด้านมีวินัย ได้แก่ ครูจะต้องจัดให้

นักเรียนเข้าแถวก่อนเข้าห้องเรียน และให้เดินเป็นแถวไปเรียนตามห้องทุกครั้ง ๔ด้านใฝ่เรียนรู้

ได้แก่ โรงเรียนควรมีการจัดนิทรรศการด้านวิชาการให้นักเรียนได้เข้าร่วม ๕ด้านอยู่อย่างพอเพียง

ได้แก่ โรงเรียนควรมีโครงการที่เกี่ยวกับการออมเงิน เพื่อฝึกการใช้จ่ายเงินของนักเรียน ๖ด้าน

มุ่งมั่นในการทำงาน ได้แก่ ครูต้องมีกิจกรรมเสริมการสอนที่มอบหมายงานให้เด็กได้ทำงานส่ง

ด้านรักความเป็นไทย ได้แก่ ครูจะต้องสอนให้เด็กรู้จักการไหว้ผู้ใหญ่ และไหว้กันและกัน

 

ด้านมีจิตสาธารณะ ได้แก่ ครูต้องพานักเรียนเข้าร่วมช่วยทำงานให้กับสังคม

Comments