การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โดยใช้รูปแบบ การประเมินแบบซิป โมเดล (CIPP Model) : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

โพสต์2 ก.ย. 2561 21:23โดยโรงเรียน ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โดยใช้รูปแบบ

   การประเมินแบบซิป โมเดล (CIPP Model) : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่

ผู้ศึกษา     นายเกียรติศักดิ์  คูณประทุม

ปีที่ศึกษา  2560

บทคัดย่อ

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานและประเมินโครงการ การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป โมเดล (CIPP Model) : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 2 คน  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 18 คน  คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน  ผู้แทนนักเรียน จำนวน 60 คน  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 60 คน ผู้แทนผู้นำชุมชน จำนวน 10 คน  รวมทั้งสิ้น 159 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) , ค่าเฉลี่ย      ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

                     ผลการศึกษาพบว่า

                 1.  สภาพการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน เมื่อพิจารณาในรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ 1) ด้านการป้องกัน 2) ด้านการเฝ้าระวัง 3) ด้านการค้นหา 4) ด้านการบริหารจัดการ และ 5) ด้านการรักษา ตามลำดับ

                    2.  การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  ในภาพรวมของแต่ละด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยผู้ประเมินได้ประยุกต์ใช้รูปแบบCIPP Model ในการประเมินเพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  เมื่อพิจารณาในรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ 1. ประเมินด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation )    2. ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ   (Input Evaluation ) 3. ประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation ) และ 4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา มีดังนี้

                        2.1 ด้านบริบท (Context Evaluation )  ในภาพรวมโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  มีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขที่ดี และเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า การนำนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติด อบายมุข ของระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อดำเนินโครงการได้อย่างเหมาะสม  รองลงมาคือ การนำข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวางแผนดำเนินงานโครงการได้เหมาะสม

และการนำนโยบาย แผนงาน และการดำเนินโครงการมาใช้ สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน

                        2.2  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation ) ในภาพรวมโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ มีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขที่ดี และเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า ความพร้อมของบุคลากรในการดำเนินงานมีความเหมาะสม โดยบุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอ และมีความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดีรองลงมาคือ การบริหารจัดการโครงการ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน และเน้นการกระจายอำนาจ และงบประมาณ ได้รับความช่วยเหลือ  สนับสนุนจากหน่วยงานราชการ องค์กรและชุมชนอย่างเพียงพอ

                        2.3  ด้านกระบวนการ (Process Evaluation ) ในภาพรวมโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อ

หนองไผ่ มีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขที่ดี และเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมากที่สุด รองลงมาคือ การวางแผนดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว ซึ่งได้คณะกรรมการมีการประชุม วางแผนการดำเนินงานอย่างเหมาะสม  และการดำเนินงานตามแผน

                        2.4  ด้านผลผลิต (Product Evaluation) โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  มีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขที่ดีและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่า  ด้านความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการ  โดยโครงการนี้ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมในโครงการโรงเรียนสีขาว ซึ่งได้รับความรู้จากกิจกรรมในโครงการนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  และโรงเรียนเพื่อสอดส่องดูแล และแก้ไขปัญหาสารเสพติดน้อยที่สุด

                     ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การดำเนินงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  ประจำปีการศึกษา 2560  นั้นประสบผลสำเร็จเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และตรงกับความต้องการของชุมชน ทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความร่วมมือร่วมกับทุกเครือข่าย โดยภาพรวมของความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  อยู่ในระดับมากที่สุด