การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

โพสต์8 มี.ค. 2561 15:36โดยโรงเรียน บ้านหนองปลามันหนองไร่

ชื่อเรื่อง  การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่           

             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2.

ผู้ประเมินโครงการ    นายวิโรจน์  โทราช

ปีการศึกษา              2559        

 บทคัดย่อ

              การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model ตามแนวคิดของ Stuffelbeam  ทั้ง 4 ด้าน  ดังนี้ 1) ด้านสภาพบริบท (Context Evaluation)  เป็นการประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ ความต้องการต่อการดำเนินงานตามโครงการและความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับ วัสดุ งบประมาณ บุคลากรและปัจจัยสนับสนุนอื่นในการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  3) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เ ป็นการประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนของแผนงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 4)ด้านผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความสำเร็จของโครงการ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ จำนวน 4 คน  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 26  จำนวน 39 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 16  จำนวน 35 คน

                ผลการศึกษาพบว่า 

                การประเมินการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model ตามแนวคิดของ Stuffelbeam ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และ และนักเรียน ในภาพรวมทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด (= 4.68 ; S.D. = 0.23) โดยแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้

                1.  ด้านสภาพบริบท (Context Evaluation) ของโครงการ พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด  (= 4.62 ; S.D. = 0.22)

                2.  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับบุคลากร ทรัพยากร และปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ของการดำเนินโครงการ พบว่า พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด (= 4.64 ; S.D. = 0.27) 

                3.  ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด (= 4.71 ; S.D. = 0.23)

                4.  ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด (= 4.75 ; S.D. = 0.21)

 

 

 

ĉ
โรงเรียน บ้านหนองปลามันหนองไร่,
8 มี.ค. 2561 15:36
Comments