การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

โพสต์5 ม.ค. 2562 05:50โดยadmin chaiyaphum2

เรื่องที่รายงาน         การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำ

                            "ศาสตร์พระราชา"  สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

                            โรงเรียนบ้านห้วยไห  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

ผู้รายงาน                นางวรรษภรณ์  นิตยกุลเศรษฐ์

หน่วยงาน              โรงเรียนบ้านห้วยไห  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

ปีที่รายงาน             2561

 

บทคัดย่อ

 

              การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1)  เพื่อประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการ  2)  เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินงานตามโครงการ               3)  เพื่อประเมินกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ  และ  4)  เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามโครงการ  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียนและครู        จำนวน  5  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษา         ปีที่  4-6  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  24  คน  ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  24  คน  และผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน  15  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1)  แบบสอบถามเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับศาสตร์พระราชาและนโยบายที่เกี่ยวข้อง  2)  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ        3)  แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการตามโครงการกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง  4)  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  และ  5)  แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชนที่มีต่อโครงการ  สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ  ได้แก่  ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (IOC)  ค่าอำนาจจำแนก  (t-test)  และค่าความเชื่อมั่น  (α - Coefficient)

              ผลการศึกษาปรากฏ  ดังนี้ 

                   1)  วัตถุประสงค์ของโครงการย่อยทุกโครงการ  กับศาสตร์พระราชา  และนโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2  นโยบายของโรงเรียน  หลักสูตรการจัดการเรียนรู้  ความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียน  มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด  2)  ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  โครงการเพื่อนที่ปรึกษา   และโครงการค่ายเยาชนห่างไกลยาเสพติด  ในภาพรวมมีความเหมาะสมพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด 3)  ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ  ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด  4)  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ด้านพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียน  พบว่า  ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  ด้านการให้คำปรึกษา  ด้านการใช้วิจารณญาณ   ในการแก้ปัญหา  อยู่ในระดับมาก  ด้านการเลือกคบเพื่อน  ด้านการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ด้านทักษะการปฏิเสธ  ด้านการยอมรับตนเอง  ด้านการรู้จักให้โอกาสคนอื่น  อยู่ในระดับมากที่สุด  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนและในชุมชนที่มีต่อโครงการ  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   

              โดยสรุป  ผลการดำเนินงานในทุกกิจกรรมของโครงการย่อยทุกโครงการ  บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของโครงการ  ทำให้สามารถพัฒนานักเรียน  คณะครู  และโรงเรียน  ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับ  เชื่อมั่น  และศรัทธาของชุมชน  โดยได้รับรางวัลและการยกย่อง         เชิดชูเกียรติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนหลายรายการ

 

Comments