การพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่จบตรงเอก เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

โพสต์13 ม.ค. 2560 17:26โดยSanit Toamnat

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ไม่จบตรงเอก เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

ผู้ศึกษา           นางศิรดา  พิริยะชัยวรกุล

หน่วยงาน        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2

ปีที่พิมพ์           2558

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ไม่จบตรงเอกเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยใช้การวิจัยรูปแบบ (Model  Develope) แบ่งเป็น  3  ระยะ  คือ  ระยะที่  1   เพื่อสร้างชุดฝึกอบรม การพัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ไม่จบตรงเอกเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey  Research) การทบทวนวรรณกรรม (Literature  Review) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group)   ประชากรในการสำรวจคือ ครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  จำนวน  264  คน ผลการวิจัย  พบว่าครูส่วนใหญ่ไม่ได้จบสาขาวิทยาศาสตร์และขาดประสบการณ์สอนวิทยาศาสตร์แต่ต้องทำการสอนวิชาวิทยาศาสตร์หลายชั้นจึงมีความต้องการที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือการอบรมให้ความรู้ในเรื่องที่ครูต้องการ และผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus group) พบว่า ครูมีความต้องการอบรมด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน นำข้อมูลจากการวิจัยเชิงสำรวจ การทบทวนวรรณกรรม และการสนทนากลุ่ม มาสร้างรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้พบว่าองค์ประกอบสำคัญของรูปแบบคือ หลักการ  วัตถุประสงค์  กระบวนการอบรม และการประเมินผล ได้รูปแบบการพัฒนาครูเรื่องการพัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ไม่จบตรงเอกเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน   ระยะที่ การตรวจสอบความตรงของรูปแบบ (Model Validation) นำรูปแบบการพัฒนาครูเรื่องการพัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ไม่จบตรงเอกเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบความตรงของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและการทดลองใช้รูปแบบ  ผลการประเมินโครงสร้างและองค์ประกอบโดยผู้เชี่ยวชาญ  15  คนพบว่า  มีความเหมาะสมในระดับมาก  ผลการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูวิทยาศาสตร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1  จำนวน  24  คนพบว่าครูสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จำนวน 18  คน คิดเป็นร้อยละ 75.00   มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  23.38 จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  77.92ส่วนความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้   การปฏิบัติการสอนอยู่ในระดับมากทุกรายการ และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ไม่จบตรงเอกโดย เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในระดับมาก  ระยะที่ 3 การใช้รูปแบบ(Model  Use)   นำชุดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ไม่จบตรงเอกเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  จำนวน 35  คน พบว่าครูสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80   จำนวน  29  คน คิดเป็นร้อยละ  82.85 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  24.34  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  81.13 สำหรับด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พบว่าครูมีความสามารถในการปฏิบัติการทดลองในระดับมากที่สุด  ส่วนความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  และความสามารถในการสอน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ครูมีความพึงพอใจต่อ รูปแบบพัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ไม่จบตรงเอกเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ในระดับมากที่สุดและศึกษาผลการนิเทศครูเรื่องการพัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ไม่จบตรงเอก เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ครูกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและนักเรียน ให้ความเห็นโดยสอดคล้องกัน  สรุปได้ว่า  “การพัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ไม่จบตรงเอกเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เป็นรูปแบบที่พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง   ทำการทดลอง  ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเหตุผล กล้าคิด  กล้าตัดสินใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม  และแสดงความคิดเห็น ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน สนุกกับการเรียน”

Comments