การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล สพป.สกนนคร เขต 2

โพสต์14 ธ.ค. 2561 01:20โดยSanit To-amnat

การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล สพป.สกนนคร เขต 2

การประเมินโครงการเรื่อง : 

การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล สพป.สกนนคร เขต 2ของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล 

ผู้ประเมิน : นรงณ์   เห็นหลอด
สถานศึกษา : โรงเรียนวัดสุทธิมงคล สพป.สกลนคร เขต 2
ปีที่ทำการวิจัย : 2559
Comments