การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์13 ม.ค. 2560 17:23โดยSanit Toamnat

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน         นายโกศล เดชโนนสังข์ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ปีที่วิจัย           255

 

 

บทคัดย่อ

 

 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จำนวน 14 คน ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

              เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวน ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน20 แผน  ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 20 ชั่วโมง      3แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 40 ข้อ  4) แบบวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ จำนวน 15 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้และวิเคราะห์ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่    ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test

 

ผลการศึกษา พบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.75/87.68 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์             ชั้นประถมศึกษาปีที่ หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

          3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 อยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้


Comments