การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์18 เม.ย. 2562 20:37โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชื่อเรื่อง              การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา”

                             สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  โรงเรียนบ้านห้วยไห 

                       อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

ผู้วิจัย                นางวรรษภรณ์  นิตยกุลเศรษฐ์

ตำแหน่ง             ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน           โรงเรียนบ้านห้วยไห  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

สังกัด                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2

ปีการศึกษา          2560

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  ศึกษาองค์ประกอบของการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา  2)  ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา”  สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  3)  พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา”  สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อย่างยั่งยืน  4)  ประเมินผลการใช้งานรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา”  สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  การวิจัยแบ่งออกเป็น  4  ระยะ  ดังนี้  ระยะที่  1  การศึกษาองค์ประกอบและวิธีการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่ 

คณะผู้ทรงคุณวุฒิ  ระยะที่  2  การศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่  คณะผู้บริหารและครู  สถานศึกษาต้นแบบ  ระยะที่  3  การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา”  สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  คือ  คณะผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากหน่วยงานราชการ  ชุมชน  และภาคีเครือข่าย  และระยะที่  4  ประเมินผลการใช้รูปแบบ  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  คือ  ผู้บริหาร  ครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองใช้รูปแบบ  และผู้รับผิดชอบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากหน่วยงานราชการ  ชุมชน  และภาคีเครือข่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม  แบบประเมิน  และแบบสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

           ผลการวิจัยพบว่า

               1.  องค์ประกอบของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  มีผล

การประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบโดยรวม  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

               2.  วิธีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” 

สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  ได้แก่  หลักการทรงงาน  ข้อที่  3  แก้ปัญหาจาก

จุดเล็ก  หลักการทรงงาน  ข้อที่  5  ภูมิสังคมภูมิศาสตร์  สังคมศาสตร์  หลักการทรงงาน  ข้อที่  8  ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด  หลักการทรงงาน  ข้อที่  10  การมีส่วนร่วม  และหลักการ

ทรงงาน  ข้อที่  11  ประโยชน์ส่วนรวม 

               3.  รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา”  สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  มีผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก

               4.  การประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษา

น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา”  สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  โดยรวม

มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

 
Comments