การพัฒนาบุคลากรแบบสามเส้าเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น

โพสต์5 ม.ค. 2562 05:52โดยadmin chaiyaphum2

เรื่องที่รายงาน         การพัฒนาบุคลากรแบบสามเส้าเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้

                            แผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น  โรงเรียนบ้านห้วยไห  อำเภอคอนสาร 

                            จังหวัดชัยภูมิ                                                 

ผู้รายงาน                นางวรรษภรณ์  นิตยกุลเศรษฐ์

หน่วยงาน              โรงเรียนบ้านห้วยไห  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

ปีที่รายงาน             2561

 

บทคัดย่อ

 

              การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1)  เพื่อศึกษาบริบทและสภาพทั่วไปด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของครูโรงเรียนบ้านห้วยไห  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  2) เพื่อพัฒนารูปแบบสามเส้า  (Triangulation  Model)  ที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของครูโรงเรียนบ้านห้วยไห  3)  เพื่อทดลองใช้รูปแบบสามเส้า (Triangulation  Model)  ที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของครูโรงเรียนบ้านห้วยไห      4)  เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบสามเส้า  (Triangulation  Model)  ที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของครูโรงเรียนบ้านห้วยไห  5)  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง     การเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไห

              กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  ครูผู้สอน  จำนวน  3  คน  นักเรียน  จำนวน  39  คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1)  รูปแบบสามเส้า  ( Triangulation  Model )  ซึ่งประกอบด้วย  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  ( Workshop )  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning Community  :  PLCและการนิเทศภายใน  (Supervise2)  แบบประเมินบริบทและสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนแผนการเรียนรู้แบบคละชั้นของครูผู้สอนและนักเรียน  3)  แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนและนักเรียน  4)  คู่มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น  5)  แบบสังเกตพฤติกรรมของครู  6)  แบบบันทึกผลสำหรับผู้ศึกษา  7)  แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียน  8)  แบบบันทึกการนิเทศสำหรับผู้บริหาร 9)  แบบประเมินผลการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ  ได้แก่  ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (IOCและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการแจกแจงข้อค้นพบที่สำคัญเพื่อนำมาสรุปเป็นผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัย  การตรวจสอบข้อมูล  และการนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์

 

              ผลการศึกษาปรากฏ  ดังนี้

                   บริบทและสภาพทั่วไปด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของครูโรงเรียนบ้านห้วยไห  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  พบว่า  1)  ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นไม่เป็นปัจจุบัน  2)  ครูขาดความตระหนักและแรงจูงใจที่จะเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น   3)  ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น  4)  ครูไม่ได้รับการนิเทศติดตามจากผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง  5)  ครูขาดทีมงานที่ดีต่อการร่วมกันพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น  หลังจากใช้วิธีพัฒนาครูโดยใช้รูปแบบสามเส้า ( Triangulation  Model )  พบว่า  ได้รูปแบบการพัฒนาครูที่สามารถส่งเสริมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น  และผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 

              โดยสรุป  การศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งส่งผลให้ครูได้พัฒนาตนเองจนมีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้  และผู้บริหารสามารถนำวิธีการพัฒนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านอื่น ๆ ได้ 

 

 

Comments