การนิเทศครูผู้สอนโดยใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

โพสต์13 ม.ค. 2560 17:25โดยSanit Toamnat

ชื่อเรื่อง การนิเทศครูผู้สอนโดยใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ชื่อผู้รายงาน นางเทียนทอง ประทีปเมือง

ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

 

1. บทคัดย่อ

2. สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ


Comments