การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 (กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านห้วยไห อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ)

โพสต์18 เม.ย. 2562 20:34โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 2   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2562 20:34 ]

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา

                       ขนาดเล็ก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2 

                       (กรณีศึกษา  :  โรงเรียนบ้านห้วยไห  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ)

ผู้วิจัย                นางวรรษภรณ์  นิตยกุลเศรษฐ์

ตำแหน่ง             ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน           โรงเรียนบ้านห้วยไห  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

สังกัด                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2

ปีการศึกษา          2560

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  ศึกษาองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  2)  ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของระบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2  3)  พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2    และ  4)  ประเมินผลการนำระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กไปใช้  การวิจัยแบ่งออกเป็น  4  ระยะ  ดังนี้  ระยะที่  1  การศึกษาองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่  คณะผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  5  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ  ระยะที่  2  การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของระบบ

การบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2  จำนวน  275  คน  จาก  92  โรงเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่

พึงประสงค์  ระยะที่  3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  คือ  ผู้บริหารและครูของโรงเรียนต้นแบบ  และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  5  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  และแบบประเมิน  และระยะที่  การประเมินผลการนำระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  คือ  ผู้บริหารและครูโรงเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองใช้ระบบและผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบประเมิน  สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์

ความต้องการจำเป็นปรับปรุง  (PNImodified

           ผลการวิจัยพบว่า

               1.  องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประกอบด้วย  4  องค์ประกอบหลัก  คือ  ปัจจัยนำเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต  และ

ผลย้อนกลับ

               2.  สภาพปัจจุบันของระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต  และด้านผลย้อนกลับ  มีสภาพปัจจุบัน

อยู่ในระดับปานกลาง  และมีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากทุกด้าน

               3.  ระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  2  ประกอบด้วย  4  ด้าน  18  องค์ประกอบ  คือ  ด้านปัจจัยนำเข้า  ประกอบด้วย  4  องค์ประกอบ  ด้านการกระบวนการ  ประกอบด้วย  6  องค์ประกอบ  ด้านผลผลิต  ประกอบด้วย  4  องค์ประกอบ  และด้านผลย้อนกลับ  ประกอบด้วย  4  องค์ประกอบ

               4.  ผลการนำระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็กไปใช้  พบว่า  มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมากและมากที่สุด  ผู้บริหาร  ครู  และคณะกรรมการสถานศึกษา  มีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  โดยรวมอยู่ในระดับมากComments