อบรมการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

โพสต์10 ส.ค. 2561 00:38โดยโรงเรียน บ้านโคกสูง-วังศิลา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสุดสาคร   เรืองวิเศษ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์  สพป.ชัยภูมิ  เขต  2” ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูมิวิทยารวมใจ โรงเรียนภูมิวิทยา โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ในสังกัด จำนวน 107 คน เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานฯ กลุ่มละ 2 คน จำนวน 13 คน รวมผู้เข้าอบรม 120 คน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.     เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิค และความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ

๒.     เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มีความเข้าใจตรงกันในการสร้างภาพลักษณ์อันดีขององค์กร ในด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๓.     เพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับประชาชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Socail Media (Website, Line, Facebook) เป็นต้น


          ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ การถ่ายภาพ การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ได้เป็นอย่างดี

          หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ ในการทำข่าวประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี จบข่าว.....นายจตุพล  จันทะลือ   โรงเรียนบ้านโคกกุง


Comments