แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

โพสต์29 พ.ค. 2562 21:37โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2562 00:43 ]

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562  
ดาวโหลดได้ที่ https://joo.gl/zILjTV

       
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นสู่การปฏิบัติเพื่อความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง  ความสอดคล้องและบูรณาการงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การขยายโอกาส และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      นอกจากนั้น แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ ยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยเป้าหมายสุดท้ายคือนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน

Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒,
14 มิ.ย. 2562 00:43
Comments