แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์27 พ.ค. 2561 23:50โดยSanit Toamnat   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2561 23:08 ]
เปิดอ่านคลิกที่รูปปก
https://drive.google.com/file/d/1OPOQ9T2SV9rPiDMawpzU3ZXwMChgHMCP/edit

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบและทิศทาง ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้น สู่การปฏิบัติเพื่อความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องและบูรณาการงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การขยายโอกาส และประสิทธิภาพการบริหาร  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จะบรรลุเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการกำกับ ระดมสรรพกำลัง ร่วมผลักดันแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยเป้าหมายสุดท้าย คือ นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน

Comments