แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2(2561-2564)

โพสต์10 พ.ค. 2561 23:50โดยSanit Toamnat   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2562 19:08 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ]
เปิดอ่านคลิกที่รูปภาพ
https://drive.google.com/file/d/1jQ4lTtu7AWe7OcNFlelj5AIoV3Lgqyhh/view?usp=sharing

                       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2561-2564) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหหนวยงานในสังกัดใชเปนกรอบในการกํากับทิศทางการปฏิบัติงานโดยสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
                     ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2564) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม เปาประสงคหลัก ตัวชี้วัด กลยุทธ และจุดเนนโครงการ และการใชงบประมาณ โดยเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการจัดทํา รวมกันระดมความคิด วิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองและครอบคลุมนโยบายที่สําคัญและสภาพบริบทความตองการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนเปนสําคัญ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ทําใหแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2564)” ฉบับนี้แลวเสร็จสมบูรณ และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนสําหรับใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป

Comments