นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์19 ม.ค. 2563 18:26โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒
 ด้วย สพฐ. ได้จัดทำนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เพื่อเผยแพร่นโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 สร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง ขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพฐ. และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒,
19 ม.ค. 2563 18:26
Comments