ประกาศข่าวกลุ่มนโยบายและแผน


การจัดตั้งงบประมาณ ปีพ.ศ.2563

โพสต์22 พ.ย. 2561 19:16โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2561 19:20 ]

การจัดตั้งงบประมาณ ปีพ.ศ.2563 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ด้านล่าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 >> https://goo.gl/QSHn2r

แบบกรอกข้อมูลขอจัดตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> https://goo.gl/3pwUAa

แบบกรอกข้อมูลขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> https://goo.gl/Uzh8Ae

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (รายการ Shopping list) >> https://goo.gl/Ujq6at
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สำหรับปีงบประมาณ 2562 (สังกัด สพฐ.)  https://goo.gl/BHUa9d

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์26 มิ.ย. 2561 02:30โดยSanit Toamnat   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2561 02:30 ]

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์27 พ.ค. 2561 23:50โดยSanit Toamnat   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2561 23:08 ]

เปิดอ่านคลิกที่รูปปก
https://drive.google.com/file/d/1OPOQ9T2SV9rPiDMawpzU3ZXwMChgHMCP/edit

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบและทิศทาง ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้น สู่การปฏิบัติเพื่อความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องและบูรณาการงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การขยายโอกาส และประสิทธิภาพการบริหาร  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จะบรรลุเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการกำกับ ระดมสรรพกำลัง ร่วมผลักดันแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยเป้าหมายสุดท้าย คือ นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2(2561-2564)

โพสต์10 พ.ค. 2561 23:50โดยSanit Toamnat   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2561 23:43 ]

เปิดอ่านคลิกที่รูปภาพ
https://drive.google.com/file/d/1jQ4lTtu7AWe7OcNFlelj5AIoV3Lgqyhh/view?usp=sharing

                       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2561-2564) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหหนวยงานในสังกัดใชเปนกรอบในการกํากับทิศทางการปฏิบัติงานโดยสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
                     ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2564) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม เปาประสงคหลัก ตัวชี้วัด กลยุทธ และจุดเนนโครงการ และการใชงบประมาณ โดยเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการจัดทํา รวมกันระดมความคิด วิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองและครอบคลุมนโยบายที่สําคัญและสภาพบริบทความตองการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนเปนสําคัญ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ทําใหแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2564)” ฉบับนี้แลวเสร็จสมบูรณ และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนสําหรับใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561

โพสต์7 มี.ค. 2561 18:46โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

โพสต์29 มิ.ย. 2560 19:43โดยSanit Toamnat

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated 
Download this file (p~.pdf)p~.pdf 5916 kB2017-06-23 13:37Update this file (p~.pdf) Delete this file (p~.pdf)

แบบ ปร4 ปร5 และ ปร6

โพสต์21 ก.พ. 2560 23:29โดยSanit Toamnat   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2561 07:08 ]

แบบ ปร4 ปร5 และ ปร6 รูปแบบใหม่ 
ดาวน์โหลด ไฟล์แนบด้านล่าง 

ตารางการคำนวณค่า Factor f

โพสต์21 ก.พ. 2560 23:28โดยSanit Toamnat

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (F~.xlsx)F~.xlsx 650 kB2016-10-27 09:48

1-10 of 15