ประกาศข่าวกลุ่มนโยบายและแผน


MOU 10 ข้อ เพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชย.2

โพสต์11 พ.ค. 2561 00:33โดยSanit Toamnat


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2(2561-2564)

โพสต์10 พ.ค. 2561 23:50โดยSanit Toamnat   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2561 00:44 ]

เปิดอ่านคลิกที่รูปภาพ
https://drive.google.com/file/d/1_y_uVPeKr3DR9PiHHOXbrdjOIU1IPmxU/view?usp=sharing

                       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2561-2564) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหหนวยงานในสังกัดใชเปนกรอบในการกํากับทิศทางการปฏิบัติงานโดยสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
                     ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2564) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม เปาประสงคหลัก ตัวชี้วัด กลยุทธ และจุดเนนโครงการ และการใชงบประมาณ โดยเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการจัดทํา รวมกันระดมความคิด วิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองและครอบคลุมนโยบายที่สําคัญและสภาพบริบทความตองการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนเปนสําคัญ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ทําใหแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2564)” ฉบับนี้แลวเสร็จสมบูรณ และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนสําหรับใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561

โพสต์7 มี.ค. 2561 18:46โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

โพสต์29 มิ.ย. 2560 19:43โดยSanit Toamnat

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated 
Download this file (p~.pdf)p~.pdf 5916 kB2017-06-23 13:37Update this file (p~.pdf) Delete this file (p~.pdf)

แบบ ปร4 ปร5 และ ปร6

โพสต์21 ก.พ. 2560 23:29โดยSanit Toamnat   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2561 20:59 โดย Sanit To-amnat ]

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (4~.xls)4~.xls 471 kB2016-10-31 09:31

ตารางการคำนวณค่า Factor f

โพสต์21 ก.พ. 2560 23:28โดยSanit Toamnat

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (F~.xlsx)F~.xlsx 650 kB2016-10-27 09:48

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โพสต์21 ก.พ. 2560 23:27โดยSanit Toamnat

แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คลิกดาวน์โหลด
 

โปรแกรมคำนวณ ปร.4 ปร.5 ปร.6 แบบใหม่

โพสต์21 ก.พ. 2560 23:27โดยSanit Toamnat

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file ( ~.xls) ~.xls 483 kB2015-11-24 16:26

ประชุมคณะกรรมการเขตฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อเลือกประธานกรรมการ

โพสต์21 ต.ค. 2558 00:53โดยSanit Toamnat

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.58 ที่ผ่านมา กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเขตฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นวาระแรก เพื่อดำเนินการเลือกประธานกรรมการฯ ซึ่งที่ประชุมได้เลือกให้ นายสุริยะ ชำนาญไพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการฯ นอกจากนั้นกรรมการฯ ยังได้บริจาคเงินร่วมสมทบทุนสร้างบ้านให้นักเรียนด้วย

1-10 of 11