ประกาศข่าวกลุ่มนโยบายและแผน


แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

โพสต์29 พ.ค. 2562 21:37โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2562 00:43 ]


แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562  
ดาวโหลดได้ที่ https://joo.gl/zILjTV

       
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นสู่การปฏิบัติเพื่อความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง  ความสอดคล้องและบูรณาการงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การขยายโอกาส และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      นอกจากนั้น แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ ยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยเป้าหมายสุดท้ายคือนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562

โพสต์29 พ.ค. 2562 21:32โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 
ดาวน์โหลดได้ที่ https://1th.me/ZGFP

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์29 พ.ค. 2562 21:23โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลดได้ที่ https://1th.me/v1Bj

ttps://1th.me/v1Bj

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

โพสต์29 พ.ค. 2562 21:19โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2562 21:26 ]

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดได้ที่ https://1th.me/X6U3

MOU 10 ข้อ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โพสต์29 พ.ค. 2562 21:17โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2562 21:27 ]

 MOU เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Jepg ได้ที่ https://1th.me/9eFp


นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์29 พ.ค. 2562 21:13โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2562 21:28 ]

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://1th.me/2PDd

แนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในการของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย

โพสต์23 เม.ย. 2562 23:19โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2562 23:20 ]

แนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในการของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย

กรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย ได้แก่ วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย หรืออุบัติภัยอื่น ๆ ให้โรงเรียนรายงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 (กลุ่มอำนวยการ) และอำเภอที่ตั้งอยู่ ภายใน 24 ชั่วโมง

                ในการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย ให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดในการของบประมาณ ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 (กลุ่มนโยบายและแผน)  ดังนี้

               1. จัดทำข้อมูลความขาดแคลน (กรณีขอก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ทดแทน)

               2. จัดทำประมาณการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น เมื่อสถานการณ์คืนสู่สภาพปกติ  ตามแบบประมาณราคาวัสดุ ปร.4 ปร.5 ปร.6 (กรณีขอปรับปรุงซ่อมแซม)

               3. ภาพถ่ายความเสียหาย  (จำนวนภาพที่สื่อให้เห็นถึงความเสียหายแต่ละด้านอย่างชัดเจนประมาณ 3-5 ภาพ)

               4. บันทึกรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น

                   - กรณีเกิดเหตุการณ์ตรงกับวันหยุดราชการ หรือเวลากลางคืน ให้ใช้บันทึกการอยู่เวร

                   - กรณีเกิดเหตุการณ์วันปกติ (ทำการ)  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รายงาน (สมุดหมายเหตุรายวัน)

               5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียน

               6. บันทึกความเห็นของคณะกรรมการสำรวจความเสียหาย

**ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสาร รายงานความเสียหาย.docx เพื่อจัดทำข้อมูลในการยื่นของบประมาณ ตามรายละเอียดที่แนบ**

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2562

โพสต์25 มี.ค. 2562 01:01โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สำหรับปีงบประมาณ 2562 (สังกัด สพฐ.)  สามารถดาวน์โหลดได้ที่  https://goo.gl/BHUa9d

การจัดตั้งงบประมาณ ปีพ.ศ.2563

โพสต์22 พ.ย. 2561 19:16โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2561 19:20 ]

การจัดตั้งงบประมาณ ปีพ.ศ.2563 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ด้านล่าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 >> https://goo.gl/QSHn2r

แบบกรอกข้อมูลขอจัดตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> https://goo.gl/3pwUAa

แบบกรอกข้อมูลขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> https://goo.gl/Uzh8Ae

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (รายการ Shopping list) >> https://goo.gl/Ujq6at
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สำหรับปีงบประมาณ 2562 (สังกัด สพฐ.)  https://goo.gl/BHUa9d

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์26 มิ.ย. 2561 02:30โดยSanit Toamnat   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2561 02:30 ]

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1-10 of 23