ประกาศคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในระดับที่สูงขึ้น สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์3 ต.ค. 2562 19:36โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันทีั่  26 กันยายน 2562  ให้ประกาศคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับตำแหน่งชำนาญการ จำนวน  3 อัตรา และระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 อัตรา  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (กรณีผู้ครองตำแหน่ง) จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
3 ต.ค. 2562 19:36
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
3 ต.ค. 2562 19:36
ĉ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
3 ต.ค. 2562 19:38
Comments