ประกาศการเปลี่ยนตำแหน่งรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์3 ธ.ค. 2560 23:41โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2560 23:42 ]

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายหรือโอน 

 ไปดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ในตำแหน่งว่าง  จำนวน  8  ตำแหน่ง  โดยให้ยื่นคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน  ตามแบบคำขอที่ กคศ.กำหนด  ตามรายละเอียดแนบท้ายที่ (2)  พร้อมหลักฐานประกอบแนบท้ายแบบคำขอและแนบท้ายหลักเกณฑ์การประเมินบุคคล ตามที่ กศจ.กำหนด  เพื่อประกอบการพิจารณา  โดยมีผู้รับรองสำเนาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ  ตั้งแต่วันที่ 6 – 15  ธันวาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ   กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ĉ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
3 ธ.ค. 2560 23:44
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
3 ธ.ค. 2560 23:41
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
3 ธ.ค. 2560 23:42
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
3 ธ.ค. 2560 23:45
Comments