อบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบOffline

โพสต์7 ก.ย. 2562 04:46โดยSanit Toamnat
วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายมานพ ปัทมปราณี ผอ.กลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงาน ทีม ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นวิทยากรอบรม และมี ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนนักเรียน ทุกโรงเรียนเข้าร่วมอบรม นายมานพ ปัทมปราณี กล่าวว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน : No Copy) สอดคล้องตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ให้ทุกส่วนราชการที่มีงานบริการประชาชนลดการใช้เอกสาร ลดการใช้ทรัพยากร ให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะส่วนราชการระดับกรม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับบริการภาครัฐให้กับประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามระบบราชการ 4.0 จึงได้พัฒนาจัดทำโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ Application From ระบบ Offline อ่านข้อมูลที่ปรากฏหน้าบัตรประจำตัวประชาชนลงในแบบฟอร์มคำขอรับบริการตามคู่มือสำหรับประชาชน นำร่องสำหรับใช้ในสถานศึกษาในสังกัด รองรับการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ เป็นแนวปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจสูงสุด เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด 262 โรงเรียน จึงจัดอบรมปฏิบัติการขยายผลถ่ายทอดความรู้ และแนวปฏิบัติของการดำเนินการดังกล่าว ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งนำร่องเป็นผู้ใช้โปรแกรมแบบฟอร์มดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามแนวทางการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารราชการจากประชาชนของส่วนราชการ ขึ้น โดยกำหนดอบรมเป็น 2 รุ่น - ภาคเช้า อำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสาร และอำเภอบ้านแท่น ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 128 คน - ภาคบ่าย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอภูเขียว ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 134 คน หลังจากอบรมเสร็จผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ผ่านทางออนไลน์

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป และหน้าจอ

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
Comments