สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

โพสต์13 พ.ย. 2560 17:26โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ ๒   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2560 20:36 ]
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นำโดย นางสาวธนัญญา แสงทอง ประธานกรรมการ, นายพีรณัฐ สีทองเดชารัตน์ กรรมการ, นางสาวขวัญจิรา พรมใจ กรรมการไอที และนายธนกฤติ พรมบุุตร เลขานุการ ได้มาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งมีนายมนัส เจียมภูเขียว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัดทุกคน ให้การต้อนรับ และรับการประเมินโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้บุคลากรในสังกัดทุกคนได้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ด้วยระบบ Online และมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู จำนวน 50 คน ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยระบบ Online และเวลา 13.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับการประเมินตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) จากคณะกรรมการฯ ทั้ง 4 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการฯได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นกัลยาณมิตรที่ดีอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในปีต่อไป

Comments