ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มเวลารู้" Active Learning

โพสต์30 ก.ย. 2561 05:21โดยSanit Toamnat
วันนี้ (29 กันยายน 2561)เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะชีวิน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มเวลารู้" Active Learning What, Why and How" โดยมี ดร.ธัญชมณ บุญประกอบ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีตัวแทนครูผู้สอน โรงเรียนละ 1 คน รวม 262 คน เข้ารับการอบรม นายปิยะวุฒิ ดวงภมร กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้ครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเปลี่ยนจากผู้สอนเป็นผู้อำนวยการสอน สอนให้น้อยลง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมากขึ้น และให้ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ เสมอภาค มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จึงเห็นความสำคัญและกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มเวลารู้" Active Learning What, Why and How" ขึ้น ดร.ธัญชมณ บุญประกอบ กล่าวว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มเวลารู้ Active Learning หลักสูตร 1 วัน โดยมี รศ.ดร.บรรจบ บุญจันทร์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัชภัฏนครราชสีมา, ผศ.ดร.ดุสิต วิพรรณะ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ และ นายสมัย ขุมทอง ผอ.รร.บ้านทุ่งแค สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นวิทยากรอบรม โดยภาคเช้าวิทยากรบรรยายภาคทฤษฎี และภาคบ่ายนำสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้ครูผู้สอนมีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และนำไปประยุกต์ใช้และบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเกิดสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรต่อไป

ในภาพอาจจะมี 16 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ตาราง และสถานที่ในร่ม

Comments