การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

โพสต์21 มิ.ย. 2560 01:50โดยSanit To-amnat
ด่วนที่สุด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคคล ตนเองและบุคคลในครอบครัว ตามหนังสือบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว177 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 /กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Comments