ประกาศข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


ตัวอย่าง ป้ายไวนิล และป้ายฟิวเจอร์บอร์ด

โพสต์20 พ.ย. 2561 01:16โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

โครงการขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ

คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

โพสต์31 ต.ค. 2561 19:21โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2561 19:28 ]

คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 6 วิชา ได้แก่ 
1. วิชานักดาราศาสตร์ 
2. วิชานักเดินทางไกล 
3. วิชานักธรรมชาติวิทยา 
4. วิชาหัวหน้าคนครัว 
5. วิชานักอุตุนิยมวิทยา 
6. วิชาผู้จัดการค่ายพักแรม

การอนุมัติให้ซื้อ แบบพิมพ์ ลส. 19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

โพสต์23 ต.ค. 2561 21:42โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการอนุมัติให้ซื้อ แบบพิมพ์ ลส. 19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

โพสต์23 ต.ค. 2561 20:20โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์16 ต.ค. 2561 00:29โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

หนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด่วนมาก

ที่ ศธ 04039/2424  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินงานบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ 

คำสั่่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์7 ต.ค. 2561 21:26โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ ที่ 1927/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานในพื้นที่กรณีศึกษา และสรุปรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปะระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศคัดเลือกบุคลลเพื่อทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์3 ต.ค. 2561 20:47โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม - 12 ตุลาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

โพสต์18 มิ.ย. 2561 02:31โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คู่มื่อการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โพสต์14 มิ.ย. 2561 22:44โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2561 22:48 ]

คู่มื่อการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อโรงเรียนได้ใช้เป็นคู่มือดำเนินการ

แนวทางรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561

โพสต์5 มิ.ย. 2561 01:09โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

แนวทางรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561

1-10 of 32