ประกาศข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


แบบประเมินสถานศึกษาสีขาว

โพสต์10 ม.ค. 2561 01:03โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ

การสำรวจสถานการณ์รูปแบบการใช้สารเสพติดแบบสลับตัวยาและผสมผสาน

โพสต์24 ธ.ค. 2560 23:23โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงสำรวจสถานการณ์/รูปแบบการใช้ยาเสพติดแบบสลับตัวยาและผสมผสาน เนื่องจาก ข้อมูลข่าวสารทางสื่อเสนอปัญหาการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด เช่น ใช้ยาแพ้กับน้ำต้มพืชกระท่อม  ใช้ยาแก้ปวดทรามาดอลร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น โดยให้สำรวจทาง Google Form เว็บไซค์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  goo.gl/crwxUS

                   ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จึงให้โรงเรียนได้ดำเนินการกรอกข้อมูลสถานการณ์/รูปแบบการใช้ยาเสพติดแบบสลับตัวยาและผสมผสาน ทาง Google Form โดยใช้เว็บไซต์  goo.gl/crwxUS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์23 พ.ย. 2560 18:27โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1870/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2560

ประกาศควบคุมโรค

โพสต์6 พ.ย. 2560 20:07โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

คู่มือประกอบการกรอกข้อมูลในระบบ กำลังพล สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์2 พ.ย. 2560 21:15โดยSupaluck Noicharoen

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือประกอบการกรอกข้อมูลในระบบ กำลังพล ตามลิงค์ข้างล่างนี้

1-10 of 12