ประกาศข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


คู่มือการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

โพสต์28 พ.ค. 2562 00:19โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

คู่มือการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

คู่มือขั้นตอนการขออนุญาตไปทัศนศึกษา

โพสต์15 ก.พ. 2562 00:03โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

คู่มือขั้นตอนการขออนุญาตไปทัศนศึกษา

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school ปี 2562

โพสต์10 ม.ค. 2562 21:13โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา


ตัวอย่าง ป้ายไวนิล และป้ายฟิวเจอร์บอร์ด

โพสต์20 พ.ย. 2561 01:16โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

โครงการขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ

คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

โพสต์31 ต.ค. 2561 19:21โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2561 19:28 ]

คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 6 วิชา ได้แก่ 
1. วิชานักดาราศาสตร์ 
2. วิชานักเดินทางไกล 
3. วิชานักธรรมชาติวิทยา 
4. วิชาหัวหน้าคนครัว 
5. วิชานักอุตุนิยมวิทยา 
6. วิชาผู้จัดการค่ายพักแรม

การอนุมัติให้ซื้อ แบบพิมพ์ ลส. 19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

โพสต์23 ต.ค. 2561 21:42โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการอนุมัติให้ซื้อ แบบพิมพ์ ลส. 19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

โพสต์23 ต.ค. 2561 20:20โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์16 ต.ค. 2561 00:29โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

หนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด่วนมาก

ที่ ศธ 04039/2424  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินงานบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ 

คำสั่่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์7 ต.ค. 2561 21:26โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ ที่ 1927/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานในพื้นที่กรณีศึกษา และสรุปรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปะระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1-10 of 36