ประกาศข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

โพสต์18 มิ.ย. 2561 02:31โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คู่มื่อการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โพสต์14 มิ.ย. 2561 22:44โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2561 22:48 ]

คู่มื่อการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อโรงเรียนได้ใช้เป็นคู่มือดำเนินการ

แนวทางรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561

โพสต์5 มิ.ย. 2561 01:09โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

แนวทางรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561

ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โพสต์23 พ.ค. 2561 00:53โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

คู่มือสีขาวปีการศึกษา2560ชุดที่ 1

โพสต์23 พ.ค. 2561 00:51โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา


คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.496/2561 สัง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561

โพสต์23 พ.ค. 2561 00:50โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานและวิทยากรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1870/2560

โพสต์23 พ.ค. 2561 00:49โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 00:49 ]

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1870/2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2559

การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561

โพสต์11 มี.ค. 2561 21:29โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

โรงเรียนต้องดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ตามแบบฟอร์ม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 / โดยให้ดำเนินการตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หากสงสัยประการใดให้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.สุทธาสินี  บุญธรรม และ นายปริญญา  ดาระสุวรรณ์ โทร.02-5809354 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ suttasinee.bow@gmail.com และ smokefreeschool2017@gmail.com 

ประกาศผลการพิจารณาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

โพสต์11 มี.ค. 2561 21:08โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

ประกาศผลการพิจารณาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ระดับเงิน 67 โรงเรียน ระดับทอง 55 โรงเรียน ระดับเพชร 9 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 131 โรงเรียน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์6 ก.พ. 2561 18:54โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ปีการศึกษา  ๒๕61

1-10 of 25