หนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๒/๒๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

โพสต์22 ม.ค. 2560 09:28โดยSanit Toamnat