ข้อมูลทั่วไป

1. ที่ตั้งสํานักงาน 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2 ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 333 หมู่ 4 บ้านโนนทรายคํา ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์ 0-4486-1930-2  โทรสาร 0-4486-1303

มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุม 5 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอภูเขียว อําเภอแก้งคร้อ อําเภอบ้านแท่น อําเภอเกษตรสมบูรณ์ และ อําเภอคอนสาร

        แผนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบ

        อาณาเขต
    ทิศเหนือ             ติดต่อกับอําเภอชุมแพ อําเภอภูผาม่าน อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น และอําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

    ทิศใต้     ติดต่อกับอําเภอคอนสวรรค์ อําเภอหนองบัวแดง และ อําเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ

    ทิศตะวันออก       ติดต่อกับอําเภอโคกโพธิ์ไชย  และอําเภอมัญจาคิรีจังหวัดขอนแก่น

    ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และอําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

    พื้นที่ทั้งหมด     3,992.43 ตารางกิโลเมตร

2. ภาษา

    ภาษาไทยกลาง         หรือภาษาราชการ ข้าราชการ/พ่อค้า/นักธุรกิจ ใช้ภาษากลางเป็นหลัก

    ภาษาถิ่น         จังหวัดชัยภูมิมีการใช้ภาษาถิ่นของประชาชนส่วนใหญ่

                         ในพื้นที่ ดังนี้

     - กลุ่มที่พูดภาษาถิ่นอีสาน ประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวหมู่บ้าน

     - กลุ่มที่พูดภาษาถิ่นคอนสาร ประชากรในอําเภอคอนสาร

3. การประกอบอาชีพของประชากร

 ประชากรในเขตพื้นที่บริการของสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 มีการประกอบอาชีพ ดังนี้

         การเกษตรกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชเป็นหลัก ได้แก่ การทํานา รองลงมา เป็นการทําไร่ พืชที่ปลูก เช่น อ้อยมันสําปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา ถั่วต่างๆ

         การปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ส่วนมากเป็นการเลี้ยงภายในครัวเรือนเพื่อไว้ใช้ งานและเป็นอาหาร สัตว์เลี้ยง ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่

        การประมง ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นการจับสัตว์น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น ห้วย หนองคลอง บึงแม่น้ําและอ่างเก็บน้ํา ปริมาณที่จับได้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
Comments