http://esan67.sillapa.net/

......................................................................................................................................................................................................

   สมัครเมลราชการObecmail.go.th เพื่อใช้โปรแกรม e-gpวิธีสมัคร ,  วิธีใช้mail , วีธีใช้โปรแกรม e-gp

  แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
  รายการรับเงินบริจาค ตามโครงการทำบุญวันเกิด กองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ ๒

https://drive.google.com/file/d/1V3dSQ_HgY9ZTZTpVVkP7HzMigKE5Cg8e/view?usp=sharing  คู่มือการโพสข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 https://drive.google.com/file/d/1V3dSQ_HgY9ZTZTpVVkP7HzMigKE5Cg8e/view?usp=sharing 

  

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 105 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • นำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือนตุลาคม 2560
  ส่ง 6 ธ.ค. 2560 01:04 โดย Sanit Toamnat
 • แนวที่ราชพัสดุ
  ส่ง 14 พ.ย. 2560 00:37 โดย กลุ่มบริหารงาน การเงิน
 • แบบฟอร์มวิธีเจาะจง
  ส่ง 14 พ.ย. 2560 00:17 โดย กลุ่มบริหารงาน การเงิน
 • เอกสารอบรมพัสดุ เอกสารประกอบการบรรยายอบรมพัสดุ วิทยากร สพฐ.
  ส่ง 1 พ.ย. 2560 01:44 โดย กลุ่มบริหารงาน การเงิน
 • การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ด่วนที่สุด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคคล ตนเองและบุคคลในครอบครัว ตามหนังสือบัญชีกลาง ด่วนที่ส ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2560 01:50 โดย Sanit To-amnat
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกลุ่มนิเทศฯ

 • อบรมครูวิชาการ ครูวิชาการโหลดสื่อเมจิกบล็อกได้แล้วค่ะAttachments:FileDescriptionFile sizeCreated  ~.docx 3693 kB2017-05-01 11:41 .~.pdf 1118 kB2017-03-26 08 ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2560 19:48 โดย Sanit Toamnat
 • สื่ออบรมปฐมวัย ครูปฐมวัย สามารถดาวน์โหลดสื่อที่ใช้อบรม "พ่อ แม่ ผู้ปกครอง" ตามไฟล์แนบได้แล้วค่ะAttachments:FileDescriptionFile sizeCreated .~.pdf 1198 kB2017-03-26 ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2560 19:47 โดย Sanit Toamnat
 • โครงสร้างข้อสอบ O-Net NT 2559 โครงสร้างข้อสอบ O-Net  NT 59  https://drive.google.com/drive/folders/0B4DdvdTHoGfFV25Nb2NwbjVuSzQ?usp=sharing
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 19:11 โดย Sanit Toamnat
 • คู่มือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย คู่มือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยdownload
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 19:10 โดย Sanit Toamnat
 • คู่มือการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทย Attachments:FileDescriptionFile sizeCreated ~~.docx 1399 kB2016-07-25 18:35 
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 19:09 โดย Sanit Toamnat
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1870/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2560
  ส่ง 23 พ.ย. 2560 18:27 โดย กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา
 • ประกาศควบคุมโรค
  ส่ง 6 พ.ย. 2560 20:07 โดย กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา
 • คู่มือประกอบการกรอกข้อมูลในระบบ กำลังพล สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือประกอบการกรอกข้อมูลในระบบ กำลังพล ตามลิงค์ข้างล่างนี้
  ส่ง 2 พ.ย. 2560 21:15 โดย Supaluck Noicharoen
 • กองทุนหมุนเวียน 1.หลักเกณฑ์ 2.แบบประเมิน  3. แบบคำขอ4.ภาพกิจกรรม5.รูปแบบโครงการ6.รายละเอียดงบ7.ภาพสถานที่8.แบบสรุป9.ราคากลาง10.แบบรายงานผล
  ส่ง 21 ก.พ. 2560 23:26 โดย Sanit Toamnat
 • คู่มือระบบสุขาภิบาล 1.หลักเกณฑ์2.เกณฑ์มาตรฐาน3.แบบประเมิน4.แบบคำขอ5.ภาพกิจกรรม6.แบบโครงการ7.รายละเอียดโครงการ8.แบบคำขอ9.คำอธิบาย10.แบบรายงานผล
  ส่ง 21 ก.พ. 2560 23:25 โดย Sanit Toamnat
 • คู่มือระบบสุขาภิบาลน้ำดื่ม ดาวโหลดเอกสาร ระบบสุขาภิบาลน้ำดื่ม1.แบบประเมินมาตรฐาน2.เกณฑ์มาตรฐาน3.แบบคำขอ4.รายละเอียดงบประมาณ5.คำอธิบายแบบกรอกข้อมูล6.หน้างบแบบคำขอ7.แบบรายงานผล
  ส่ง 21 ก.พ. 2560 23:25 โดย Sanit Toamnat
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »