วิสัยทัศน์

               โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาได้จัดประชุมปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในการศึกษา วิเคราะห์ บทบาท ภารกิจและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรเพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้

วิสัยทัศน์    
          โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานคุณธรรม

พันธกิจ  
         จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ สู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล
Mission :
          Provide Fundamental Education To Mold Learners into Good, Moral, and Knowledgeable Students Through World class Standard 

อัตลักษณ์  " นักเรียนดีมีคุณธรรม "  Identity  :  Good and Moral Students

เอกลักษณ์  " การไหว้แบบไทย คือชัยบาดาลวิทยา "  Uniqueness  :  Culture Thai Greeting 

เป้าประสงค์  
        นักเรียนเป็นคนดีของสังคมโลก มีความเป็นเลิศด้านวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

นโยบายโรงเรียน 

             1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - Net ) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
                 ให้สูงขึ้น
             2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
             3. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
             4. ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

กลยุทธ์ 

            1.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
            2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
            3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
            4. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย

คำขวัญโรงเรียน   "  ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา สามารถพัฒนา "

วัฒนธรรมโรงเรียน    " ทุกคนร่วมใจ ถึงเป้าหมายด้วยความสามารถ "

ค่านิยม   บุคลากรดี บริหารจัดการเด่น มุ่งเน้นนักเรียนดี มีความสุข "

4 H Core Value

H : High Quality Personnel          =  บุคลากรดี

H :  High Quality Administration =  บริหารจัดการเด่น 

H :  High Quality Students           = นักเรียนดี

H : Happy School                          = มีความสุข

สมรรถนะหลักของโรงเรียน 

            1.  สมรรถนะด้านงบประมาณ
            2.  สมรรถนะด้านบุคลากร
            3.  สมรรถนะด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล
    1. เป็นเลิศวิชาการ
    2.  สื่อสารสองภาษา
    3.  ลำหน้าทางความคิด
    4.  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
    5.  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก