สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน


ลงทะเบียนสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
คำชี้แจง : ให้คุณครูที่ใช้สื่อกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มบันทึกสือนวัตกรรมการเรียนการสอน

หมายเหตุ  ต้องใช้อีเมล์ของโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาเท่านั้น  .......@chaiwit.ac.th

Comments