เรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาทุกท่าน


            งานสารบรรณฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล ได้จัดทำรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560    เป็นต้นไป ณ หอประชุมอาคารหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และได้นำส่งไปทาง www.chaiwit.ac.th เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทราบและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณารับรองรายงานการประชุมทาง www.chaiwit.ac.th ภายในวันที่ ุ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
https://drive.google.com/open?id=0ByyI_Yxz7APBejlwMEw4bERLM3FtaGdYVlNmM2VMc3BoS3U4
เมื่่ออ่านจบแล้วกรุณาป้อนข้อมูลในแบบสอบถามด้านล่างด้วย ขอบคุณทุกท่านครับ
Comments