เรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาทุกท่าน


            งานสารบรรณฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล ได้จัดทำรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561    เป็นต้นไป ณ หอประชุมอาคารหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และได้นำส่งไปทาง www.chaiwit.ac.th เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทราบและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณารับรองรายงานการประชุมทาง www.chaiwit.ac.th ภายในวันที่ ุ 13 มีนาคม 2561

รายงานการประชุม ปี 2561


เมื่่ออ่านจบแล้วกรุณาป้อนข้อมูลในแบบสอบถามด้านล่างด้วย ขอบคุณทุกท่านครับ
Comments