เรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาทุกท่าน


            งานสารบรรณฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล ได้จัดทำรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560       ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอาคารหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และได้นำส่งไปทาง www.chaiwit.ac.th เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทราบและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณารับรองรายงานการประชุมทาง www.chaiwit.ac.th ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
https://drive.google.com/drive/folders/0ByyI_Yxz7APBbC1GdU1vb3h5aDA?usp=sharing
เมื่่ออ่านจบแล้วกรุณาป้อนข้อมูลในแบบสอบถามด้านล่างด้วย ขอบคุณทุกท่านครับ
Comments