เรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาทุกท่าน


    โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา โดยงานสารบรรณฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล ได้จัดทำรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

ขอความร่วมมือจากคุณครูทุกท่าน ตรวจสอบรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2560
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ได้ที่ www.chaiwit.ac.th ภายในวันที่ ุ6 มกราคม 2560 
ก่อนเวลา 12.00 น.
https://drive.google.com/drive/folders/0ByyI_Yxz7APBaWdpbjdBRjUyZmM?usp=sharing
เมื่่ออ่านจบแล้วกรุณาป้อนข้อมูลในแบบสอบถามด้านล่างด้วย ขอบคุณทุกท่านครับ
Comments