เรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาทุกท่าน


           งานสารบรรณ สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายงบประมาณและแผนงานได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ หอประชุมอาคาร 6 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 

เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านทราบและดำเนินการตรวจสอบ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  หากมีความประสงค์แก้ไขในส่วนใด ขอความร่วมมือจากทุกท่าน  แจ้งนางสาวเมษยา  คนซื่อ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

รายงานการประชุมComments