เรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาทุกท่าน


           รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 งานสารบรรณฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล ได้จัดทำรายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอาคารหลวงพ่อคูณฯ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และได้นำส่งไปทาง www.chaiwit.ac.th เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทราบและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพิจารณารับรองรายงานการประชุมทาง www.chaiwit.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

รายงานการประชุม63เมื่่ออ่านจบแล้วกรุณาป้อนข้อมูลในแบบสอบถามด้านล่างด้วย ขอบคุณทุกท่านครับ
Comments