เผยแพร่ผลงาน

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประกายแก้ว พรมสิงหา
Comments