ผังองค์กร

บริหารงานโดย

นางสมัย  ลาเกลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา