ผังองค์กร

บริหารงานโดย


นายวรเทพ  หอมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา