ข้อมูลบุคลากร


สายงาน
จำนวน
วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
ไม่มี
คศ.1
คศ.2
คศ.3
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม
บริหาร 3 1 4 - - - 4 - - 4
ครู 39 60 99 4 16 25 54 - 81 18
พนักงานราชการ 2 1 3 - - - - - 3 -
ลูกจ้างประจำ 6 1 7 - - - - 7 - -
ลูกจ้างชั่วคราว
 (ครูอัตราจ้าง)
4 7 11 - - - - - 11 -
ลูกจ้างชั่วคราว
(ครูชาวต่างชาติ)
4 2 6 - - - - - 6 -
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 0 5 5 - - - - - 5 -
ลูกจ้างชั่วคราว
(นักการภารโรง)
8 2 10 - - - - 9 1 -
วม 122 4 16 25 54 16 88 18               ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

179

277

456

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

176

296

472

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

198

279

477

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

138

265

403

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

103

248

351

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

98

266

364

รวม

892

1631

2523

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2559 จากฝ่ายวิชาการ