ครูวิทูลย์ งามขำ


ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน นายวิทูลย์ งามขำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ 

                    รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้ชุดฝึกทักษะ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้ชุดฝึกทักษะ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการศึกษา พบว่า

  1. ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.39/82.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ         ที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้ชุดฝึกทักษะ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด
Comments