ครูสมหมาย เข็มทอง

หัวข้อการศึกษาค้นคว้า      การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                                    เรื่อง  ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้รายงาน                  นางสมหมาย  เข็มทอง

ปีการศึกษา                   2557

บทคัดย่อ

               การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  สร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ 3)  ศึกษา                     ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  5  จำนวน  23  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่   1) ชุดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  ผลิตภัณฑ์จาก    ผ้าบาติก  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  40  ข้อที่ผู้รายงานสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ  5  คน  ผลปรากฏว่ามีความเหมาะสม  มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80  ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  มีความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.7463  และ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่น  0.8758  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่           ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และการทดสอบที  ( t – test)

            ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพ 80.91/88.16  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ   80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้ชุดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด

ĉ
krucom99- วิทูลย์,
24 ก.พ. 2559 19:58
Comments