ครูกัญธิมา เปกาลี

ชื่อเรื่อง          รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 3 เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน        กัญธิมา เปกาลี

ตำแหน่ง         ครู ชำนาญการ

ปีการศึกษา      2557

 

บทคัดย่อ

            รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 3 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้

วิชาชีววิทยา 3 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาก่อนเรียนและ

หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 3 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่

ของพืชดอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาชีววิทยาโดยใช้ชุดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 3 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มด้วยวิธีการจับฉลาก ซึ่งเครื่องมือที่ใช้

ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 3 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาชีววิทยาโดยใช้ชุดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 3 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

            ผลการศึกษาพบว่า

            1. การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 3 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.83/84.94 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

 

 

            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้

วิชาชีววิทยา 3 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

     3. นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาชีววิทยา โดยใช้ชุดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา

เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.47, S.D. = 0.82) สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

 

Comments