ประกาศห้องเรียนและคณะสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (สีเขียว)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (สีฟ้า)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (สีเหลือง)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 (สีชมพู)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 (สีเขียว)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 (สีฟ้า)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 (สีเหลือง)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 (สีชมพู)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 (สีเขียว)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 (สีฟ้า)

ประกาศห้องเรียนและคณะสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (สีเขียว)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (สีฟ้า)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 (สีเหลือง)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 (สีชมพู)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 (สีเขียว)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 (สีฟ้า)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 (สีเหลือง)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 (สีชมพู)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 (สีเขียว)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 (สีฟ้า)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 (สีเหลือง)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 (สีชมพู)


     โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 ให้นักเรียนบันทึกใบสมัครบนเว็บไซต์แล้วพิมพ์ออกมา
       หลักฐานการสมัคร
     - ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากทางเว็บไซต์
     - ใบ ปพ.1 หรือหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับ ป.6 หรือ ม.3
     - สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
     - รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
     - ใบแสดงผลสอบ O-Net
       ให้นำเอกสารการสมัครมายื่นในระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 22 ธันวาคม 2560

เวลา 13.42 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประดิษฐานที่ป้ายอาคาร 

จากนั้น ทอดพระเนตรหลักฐานทางประวัติศาสตร์การตั้งชุมชนชายบ่าด้านในอดีต ปัจจุบันคืออำเภอชัยบาดาล มีการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ เช่น สร้อย กำไล ลูกปัดโบราณที่ทำจากหิน เปลือกหอย โลหะ และสำริด โดยเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2530 เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจเข้ามาศึกษา พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียน อาทิ การทอเสื่อกก เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าให้กับเสื่อกกของบ้านท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล โดยนำมาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น แจกัน ชุดรองจาน และปกสมุด, การตัดเย็บเครื่องหนัง เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน อาทิ กระเป๋าและพวงกุญแจ รวมถึงผลงานทางวิชาการ ซึ่งโรงเรียนชัยบาดาล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตอยู่อันดับที่ 3 ของจังหวัด ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา 4 ครั้ง รางวัลระดับเพชรโครงการโรงเรียนแห่งความสุข และรางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ >> คลังภาพจากงานโสตทัศนูปกรณ์
ปฏิทินโรงเรียนชัยบดาลวิทยา
https://www.google.com/intl/th/edu/      https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
Admin : computer@chaiwit.ac.th