ดูผลการเรียนออนไลน์


     ผลการเรียน พิมพ์สำเนาเอกสาร ทุกระดับชั้น
ปีการศึกษา 2565
     - ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ม.2,3,5,6 (อัพเดท 05/08/2565 เวลา 17.00 น.)
     - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
     - แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคล (ปพ.6)
     - สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
     - แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว

>>
ผลการเรียนนักเรียน ผลการสอบแก้ตัวและพิมพ์เอกสารทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2565
     (อัพเดท 05/08/2565 เวลา 17.00 น.)
==================================================================================================================
>> ระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563
>> ระเบียนผลการเรียนรายภาค (ปพ.6) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
>> ระเบียนผลการเรียนรายภาค (ปพ.6) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

>> ระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2560
>> ระเบียนผลการเรียนรายภาค (ปพ.6) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
>> ระเบียนผลการเรียนรายภาค (ปพ.6) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

>> ระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2559
>> ระเบียนผลการเรียนรายภาค (ปพ.6) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
>> ระเบียนผลการเรียนรายภาค (ปพ.6) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
Comments