ประกาศโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
     >>> การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
     >>> การรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
     >>> การรับสมัครนักเรียนเงื่อนไขพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

     หลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครของทางโรงเรียน (พิมพ์ออกมาจากเว็บไซต์โรงเรียน)
2. ทะเบียนบ้านนักเรียน (สำเนาและฉบับจริง)
3. ทะเบียนบ้านบิดา (ผู้ให้กำเนิด) (สำเนาและฉบับจริง)
4. ทะเบียนบ้านมารดา (ผู้ให้กำเนิด) (สำเนาและฉบับจริง)
5. ใบสูติบัตร (ใบเกิด)  (สำเนาและฉบับจริง)
6. วุฒิการศึกษา (ฉบับสำเนา) หรือเอกสารรับรองความเป็นนักเรียน
7. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
หมายเหตุ*** เอกสารหลักฐานหากสูญหายหรือไม่มีอยู่กับเจ้าตัว ให้ดำเนินการขอคัดลอกสำเนาได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ

     ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
>> ดูผลการเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 (ปพ.1 & ปพ.5)
     (อัพเดท 09/04/2564 เวลา 22.30 น.)

>>> ประกาศโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
        เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ==> โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(เตรียมทหาร)
    
==> โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    
==> โครงการห้องเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MINI ENGLISH PROGRAM (MEP)
    
==> รายชื่อสำรอง
     นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองให้ติดตามประกาศเรียกลำดับสำรอง ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์โรงเรียน
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    
==> โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    
==> โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นิติรัฐ)
    
==> รายชื่อสำรอง
      นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองให้ติดตามประกาศเรียกลำดับสำรอง ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์โรงเรียน


แบบสรุปโครงการ ปี 63 คลิก  ดาวน์โหลด

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ >> คลังภาพจากงานโสตทัศนูปกรณ์

https://sites.google.com/a/chaiwit.ac.th/cw/home/DSC_0326.JPG

อัลบั้มล่าสุด ทำบุญวันขึ้นปีใหม่2562 ปฏิทินโรงเรียนชัยบดาลวิทยา

https://www.google.com/intl/th/edu/      https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
Admin : computer@chaiwit.ac.th