หน้าแรกเรื่องฝากจากศึกษานิเทศก์และ ก.ต.ป.น

กิจกรรมของเครือข่ายฯ

 • อบรมกระบวนการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในสถานศึกษา           เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท นำโดยท่านผู้อำนวยการ เฉิดฉัน  จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลชนูปถัมภ ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2561 20:25 โดย Phannapha Pholam
 • นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ปีการศึกษา 2561
  ส่ง 18 ก.พ. 2561 20:55 โดย Phannapha Pholam
 • ประชุมทางไกล ประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปร ...
  ส่ง 26 ม.ค. 2561 22:40 โดย Phannapha Pholam
 • รับการนิเทศ สหวิทยาเขตขุนสรรค์ 27 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ สพม.5 ร่วมนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหวิทยาเขตขุนสรรค์ จ.ชัยนาท ณ โรงเรียนคุร ...
  ส่ง 17 ม.ค. 2561 04:33 โดย Phannapha Pholam
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รายงานการประชุม

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า รายงานการประชุม

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับโรงเรียนนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.377เงิน8โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม1. เด็กหญิงประภาพันธ์  เฮี๊ยะหลง
 
1. นางสุทัศษา  อินมณี
 
2ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.370เงิน9โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม1. เด็กชายธนบดี  โตแฉ่ง
2. เด็กหญิงวรัญญา   ใบตองอ่อน 
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นางสาวอรวรรณ  นิ่มทอง
 
3วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.672.6เงิน8โรงเรียนคุรุประชาสรรค์1. นางสาวจิรา  ทองหล่อ
2. นางสาวดวงหทัย  พุฒหอม
3. นางสาววิชุเนตร  กลิ่นขวัญ
 
1. นายอำนาจ  หรุ่มรื่น
2. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
 
4ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.380ทอง12โรงเรียนหันคาพิทยาคม1. เด็กชายทิวากร  พลีใส
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
5ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.382.66ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒โรงเรียนคุรุประชาสรรค์1. เด็กชายวงศธร  สมศรี
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
6เรียนรวม - ภาษาไทยการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.393.03ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑โรงเรียนคุรุประชาสรรค์1. เด็กหญิงธนพร  จิตต์เจริญ
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
7เรียนรวม - ภาษาไทยการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.387.32ทอง7โรงเรียนคุรุประชาสรรค์1. เด็กหญิงบุณยานุช  คำทา
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
8เรียนรวม - ศิลปะการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.389.62ทอง6โรงเรียนวัดสิงห์1. เด็กชายกฤตยา  ดิษมา
 
1. นายเก่งกาจ  จริงจังชนังกูล
 
9เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น93.1ทอง4โรงเรียนคุรุประชาสรรค์1. นายมนุพัศ  เพชรประยูร
2. เด็กหญิงอัญชลี  เจียมจริต
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางสาวสุภิชา  บุญมา
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

http://182.93.164.20/e-salary_chn/

ระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดการมัธยมศึกษา

ระบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

http://202.29.172.107/qams/login.htm?mode=index

ระบบติดตามประเมินผล e-MES

ติวฟรี.com
https://sites.google.com/site/secondaryangthong/
https://sites.google.com/site/secondarylopburi/
https://sites.google.com/site/seccntsingburi/