หน้าแรก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

http://182.93.164.20/e-salary_chn/

ระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดการมัธยมศึกษา

ระบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

ระบบติดตามประเมินผล e-MES
https://sites.google.com/site/secondaryangthong/
https://sites.google.com/site/secondarylopburi/
https://sites.google.com/site/seccntsingburi/