Home‎ > ‎Over ons‎ > ‎

Missie en visie

Onze missie

We bieden ambulante hulpverlening en preventieve ondersteuning aan. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen met ernstige psychische gezondheidsproblemen en psychiatrische problematiek kunnen een beroep op ons doen. We gaan in op  ond
ersteuningsvragen van tussenpersonen.

Onze visie

We baseren ons handelen voor elke hulpvrager en medewerker op volgende voor ons essentiële pijlers. Dit geldt zowel bij de basishulpverlening in onze regio, als bij de begeleiding van de bijzondere groepen waarin we specialiseren.

Ambulant en persoonsgericht
We begeleiden en behandelen iedere hulpvrager vanuit zijn leefomgeving. Eigen betrokkenheid, autonoom functioneren en persoonlijke verantwoordelijkheid stimuleren we. Ons hulpverleningsaanbod stemmen we af op de specifieke behoeften en mogelijkheden van de hulpvrager. We hebben oog voor de levensvisie, de levenskwaliteit en het verbeteren van het welbevinden van alle betrokkenen.

Respectvol en pluralistisch
In onze communicatie zijn we helder, samen verantwoordelijk en betrokken. We streven een duidelijk en transparant handelen na. We bejegenen elke persoon binnen Eclips, zonder onderscheid, op een positieve manier.

Deskundig, gespecialiseerd en kwaliteitsvol
Wetenschappelijk getoetste modellen en doordachte methodieken vormen de basis voor onze diagnostiek, psychotherapie en psychosociale begeleiding. Dit geldt ook voor onze sociaal-psychiatrische hulpverlening en preventieve werking. In onze zorgverlening gaan we samen op zoek naar groeimogelijkheden. We sluiten aan bij nieuwe ontwikkelingen en noden. Opleiding en vorming zijn een permanente opdracht voor alle medewerkers. We streven naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid.

Multidisciplinair en teamgericht
We kijken en werken systematisch vanuit diverse benaderingen. Via teamwerking streven we naar een geïntegreerde hulpverlening. Het versterkt tegelijk onze begeleiding en ondersteunt elke medewerker.

Toegankelijk en op maat

We streven een goede bereikbaarheid in al onze aspecten van de werking na. We kiezen voor een actieve, maar soepele en verantwoorde aanpassing aan de vraag van iedereen die een beroep op ons doet. We hebben specifieke aandacht voor kwetsbare groepen in de maatschappij en werken hiervoor aan drempelverlaging.

Autonomie en samenwerking
De autonome werking van Eclips laat toe eigen beleidsopties waar te maken, verbonden aan onze positie in het werkveld. Ze vormt een scharnier tussen zelfzorg en mantelzorg enerzijds en residentiële zorgverstrekking anderzijds. Van hieruit streven we naar samenwerking met collega's in de Geestelijke Gezondheidszorg en zijn randsectoren. Effectievere zorgnetwerken zijn het verwachte eindresultaat. Voor onze preventieve ondersteuning richten we ons tot tussenpersonen uit dezelfde randsectoren.